Referat generalforsamling 2012


Generalforsamling , mandag den 26. marts 2012, kl. 19.30 i klubhuset.

Generalforsamlings dagsorden

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Steen Friis, som blev valgt og konstaterede, at vi var lovlig indkaldt og dermed
beslutningsdygtige.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Tomas fremlagde beretningen for 2011.
Den sidste kunststofbane er lovet klar senest 1. maj 2012. Derudover kører klubben en divergens-
sag mod kommunen. LTK har trukket klubbens sidste tilgodehavende tilbage og det vil vi ikke
umiddelbart acceptere. Så der bruges en del tid på kommunikation.
Vores koncept er ”En bold per spiller” og i den forbindelse søgte vi, fik bevilget og har modtaget
170 bolde fra Danske Bank. Meget flot, tak for det.
Vi har også lanceret en ny hjemmeside med tilhørende webshop. Rigtig flot synes vi selv, en stor
tak til Morten, der er lagt adskillige timer der.
Vi har succes med det nye 2007 hold, og håber vi kan finde nogen som vil tage et 2008 hold til
august. Det er her vores fremtid ligger, rekruttering i børnehaven er vejen frem for os.
Vi har haft 12-14 trænere på det første grundlæggende børnetrænerkurser og sender flere af sted
på dette kursus og følgende.
Flere trænere giver flere spillere. Vi skal have flere trænere ind i klubben, for at vi kan udvide vores
nuværende hold, men også udvide med nye hold såvel drenge- som pigehold. Derfor igangsætter vi
en større kampagne for flere trænere i klubben.
Formandens beretning blev godkendt, men det skal bemærkes at vi havde en god livlig debat
omkring spillere/trænere, fastholdelse af disse. Denne debat fulgte faktisk næsten alle punkterne
på dagsordenen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det
kommende år.
Michael fremlagde.
Et lille fald i medlemstallet på under 10. Vi ligger måske rimeligt stabilt nu, men det afhænger om
vi kan fastholde vores årgang 94 når de bliver seniorer. Ligeledes skal vi have 2008 på benene til
august.
På indtægtssiden et svagt stigende kontingent som skyldes, at vi har haft nogle medlemmer ind
over klubben, som efterfølgende er forsvundet igen.
På udgiftssiden har vi stabil udgift på trænergodtgørelse og vi har afholdt det nævnte
børnetrænerkursus. Vi har ligeledes købt halstørklæder og huer samt brugt en del på bolde i
starten af 2011.
Budgettet for 2012 indeholder det samme kontingentbeløb men der er blevet plads til forhøjelse af
trænergodtgørelser, flere trænerkurser, flere stævner og jubilæumsarrangement. Der budgetteres
med et underskud i 2012.
Regnskab 2011 samt budget 2012 blev vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent.
Michael fremlægger, foreslås uændret.
Seniorer 700 dkk pr. halvår
Ungdom 625 dkk pr. halvår
Yngste nystartede hold 300 dkk pr. halvår, det første år holdet eksisterer
Motionister 350 dkk pr. halvår
Passive 100 dkk
På baggrund af den saglige debat omkring fastholdelse af trænere, seniorspillere i klubben vælger
bestyrelsen at fremsætte forslag om at nedsætte kontingent for seniorer til 625 dkk pr. halvår.
Dette vedtages, de øvrige kontingenter forbliver uændrede.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

6. Valg af formand.
Tomas Kongsvig var på valg for perioden 2012-2014 og blev genvalgt.

7. Valg af kasserer
Michael Søndergaard Jensen er allerede valgt til 2013.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (indtil 5 medlemmer).
Næstformand Peter Ortved Andersen er allerede valgt til 2013.
Bestyrelsesmedlem Carsten Niemann er allerede valgt til 2013.
Bestyrelsesmedlem Morten Kjærulf er allerede valgt til 2013.
Bestyrelsesmedlem Sigurd Gustavson var på valg for perioden 2012-2014 og blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem for perioden 2012-2014 blev ikke besat blandt de tilstedeværende og posten er
dermed ledig.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Suppleant, posten er på valg 2012-2013, Nikolaj Drivsholm blev genvalgt.
Suppleant, posten er på valg 2012-2013, Niels Østergaard (fra årgang 2001) blev valgt.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Vores revisor gennem rigtig mange år Jesper Brahms havde valgt at trække sig. Niels Lausten
(årgang 2001) blev valgt som ny revisor. Kim Gustavson blev genvalg som klubbens anden revisor.
Som revisorsuppleant blev valgt Kasper Vibe Leonhardt (fra årgang 2006).

11. Valg af medlemmer til udvalg (spillerudvalg). Ingen blev valgt.

12. Eventuelt.
Her blev fremlagt forskellige udvalg, hvor bestyrelsen gerne vil rekruttere hjælp fra medlemmer og
/eller disses forældre.
På baggrund af den løbende debat gennem hele generalforsamlingen blev nedsat et udvalg
der skal kigge på vores trænersituation. Steen Friis meldte sig til udvalget, hvor yderligere 1-2

bestyrelsesmedlemmer vil deltage. 1-2 mere vil være ønskeligt.
Kridtningen af vores baner blev overtaget af Niels og Niels på vegne af årgang 2001 Oplæring
finder sted i påsken.
Derudover skal der oprettes udvalg for: Sponsor, Jubilæum, Indendørsstævner, Ture, Opstartsfest
(hvervning af nye medlemmer), Klubhus, Boldrum og Køkken. Disse udvalg vil blive taget med til
holdledermødet den 10. april.
Til sidst blev navnet på klubbens seneste medlem, nemlig vores maskot, offentliggjort. Valget er
faldet på Betofis. Vindere af vores konkurrence vil blive offentliggjort på hjemmesiden inden påske.

Dirigent Steen Friis takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Referent Michael S Jensen, kasserer, B82.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar