Generalforsamling , mandag den 18. marts 2013, kl. 19.30 i klubhuset

Generalforsamlings dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  - Michael blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne årDet forgangne år:
- Fødselsdagen, og jubilæet betragtes som en succes. Der var god tilmelding af frivillige, og der blev skaffet gode sponsorater, hvilket medvirkede til at holde udgifterne nede.

 • Oprettelsen af fodbold-fitness har været succesfuldt med fine tilbagemeldinger. Bestyrelsen tænker også at oprette et ungdomsfodboldfitnesshold for unge seniorer.
 • I det forgangne år er bandebanerne ude foran klubhuset blevet bygget, og de har været flittigt brugt.
 • Klubben har indgået en aftale med Sportyfied om salg af klubtøj, Det er et koncept der stadig skal videreudvikles, men som virker spændende.
 • Klubben har stadig en kørende sag med kommune, omkring 170.000 kr. – som bestyrelsen mener vi er berettiget til. Den nye bestyrelse skal tage stilling til om disse penge fortsat skal jagtes.
 • Det forgangne år er der blevet oprettet et pigehold - med fin tilslutning.

Fremtiden:

 • Holdsport skal indføres på alle hold i klubben. Medlemsregistrering og kontingent opkrævning kan måske gennemføres gennem holdsport.
 • Der mangler personel til at tage hånd om trænerne.
 • Desuden er der en del trænere der bliver studenter til sommer, hvilket skaber usikkerhed omkring trænersituationen på nogle hold.
Bestyrelsen beretning blev godkendt.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
  - Michael fremlagde.
Regnskab for 2012:

 • Medlemstal er steget med 40.
 • Samlet var der i 2012 et overskud på 50.000 kr.
 • Der indkom et spørgsmål omring bestyrelsens planer for, at bruge de 270.000 kr. der står på kontoen. – Bestyrelsen vil bestræbe sig på at få bygget et nyt boldrum, samt at der er en del udgifter forbundet med vedligeholdelse af klubhuset.

Budget for 2013:

 • Trænergodtgørelsen bliver sat op, da det skattefrie vedlæg nu kan være større.

Regnskab og budget blev godkendt

 1. Fastsættelse af kontingent.
  Michael fremlægger, foreslås uændret.
  Seniorer 625 dkk pr. halvår
  Ungdom 625 dkk pr. halvår
  Yngste nystartede hold 300 dkk pr. halvår, det første år holdet eksisterer
  Motionister 350 dkk pr. halvår ændres til Fodbold Fitness 200 dkk pr. halvår.
  Passive 100 dkk
Vedtaget

 1. Behandling af indkomne forslag.
  - Forslag fra Anders Volf (Senior træner) vedrørende mere gang i klubhuset.

 • Bestyrelsen vil tilstræbe at der dannes mere liv i klubhuset, men det kræver flere initiativer fra medlemmerne.

 1. Valg af formand.
  Tomas Kongsvig er allerede valgt til 2014. Posten er på valg i tilfælde af modkandidat.

 • Thomas blev valgt

 1. Valg af kasserer
  Michael Søndergaard Jensen er på valg for perioden 2013-2015 og modtager genvalg.

 • Rikke (Forældre på 04) blev valgt som kasser.

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (indtil 5 medlemmer).
  Næstformand er på valg for perioden 2013-2015. Peter Ortved Andersen ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsesmedlem er på valg for perioden 2013-2015. Carsten Niemann ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsesmedlem Morten Kjærulf er på valg for perioden 2013-2015 og modtager genvalg.
  Bestyrelsesmedlem Sigurd Gustavson er allerede valgt til 2014. Posten er på valg i tilfælde af modkandidat.

 • Michael Jensen valgt som næstformand
 • Morten Kjærulf fortsætter som bestyrelsesmedlem
 • Conny valgt som bestyrelsesmedlem for en 1. årig periode.
 • Niels valgt som bestyrelsesmedlem.

 • Kim Gustavson og Niels (01) valgt som revisorer, Carsten Niemann valgt som revisor suppleant.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  Suppleant, posten er på valg 2013-2014, Nikolaj Drivsholm modtager genvalg.

 • Thomas Theil-Thomsen og Nikolaj Drivsholm valgt som best. Suppleanter.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Niels Lausten (Årgang 2001) modtager genvalg – valgt
  Kim Gustavson modtager genvalg – valgt

 • Carsten Niemann valgt som revisor suppleant.

 1. Valg af medlemmer til udvalg:
  Ungdomsleder: Lucille valgt
  Seniorleder: Thomas Kongsvig genvalgt.
  Turneringsudvalg: Sigurd Gustavson og Nikolaj Drivsholm valgt.
  Klubhusudvalg: Bo, Christian og Ole (Fædre på 04) valgt
Bestyrelsen foreslår at flere vil melde sig til udvalg efter eget ønske da al hjælp kan bruges.

 1. Eventuelt.

 • Carsten Niemann udnævnt som æresmedlem.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar